Menu
Obec Pohranice
ObecPohranice

Osvedčovanie podpisov a listín

Overovanie podpisov - Aláíráshitelesítés

Overovanie  podpisov sa vykonáva na Obecnom úrade v Pohraniciach počas stránkových dní.  Bezvládnych a chorých občanov navštevuje referentka po vopred dohodnutom termíne. Návštevu je potrebné dohodnúť na obecnom úrade na tel. číslach: 037 787 12 01, 037 787 19 21.

Poplatok za overenie jedného podpisu je 2 € v súlade so sadzobníkom správnych poplatkov.

Potrebné doklady: platný občiansky preukaz

Osvedčovanie fotokópií - Dokumentum-hitelesítés

Osvedčovanie fotokópií dokladov (rodné listy, vysvedčenia, diplomy a rozhodnutia len s vyznačenou právoplatnosťou) podľa predloženého originálu.

Potrebný doklad: platný občiansky preukaz

Poplatok: 2,00 € (za každú stranu)

Neoverujeme: fotokópie občianskych preukazov, technických preukazov, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, doklady s tzv. suchou pečaťou a cudzojazyčné doklady.

Tlačivá

 

Osvedčovanie podpisov a listín je na Obecnom úrade  Pohraniciach vykonávané  v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 1 

Tento zákon upravuje osvedčovanie listín a podpisov na listinách (ďalej len „osvedčovanie“) obvodnými úradmi a obcami. Obec vykonáva osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy obce.

§ 2

(1) Osvedčovanie sa vykonáva na žiadosť.                                                                                  (2) Za osvedčenie sa vyberá správny poplatok podľa osobitného predpisu,2) ak nie je ustanovené inak. Správny poplatok vyberaný obcou sa platí v hotovosti do pokladnice obce alebo poštovou poukážkou, alebo prevodom z účtu v banke. Tento poplatok je príjmom rozpočtu obce.

§ 3

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obvodného úradu alebo obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obvodného úradu alebo do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.

§ 4

(1) Obvodný úrad a obec pri osvedčovaní listiny zodpovedajú za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou (ďalej len „predložená listina“) a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom. 

(2) Pri osvedčovaní podpisu na listine obvodný úrad a obec zodpovedajú za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom. 

(3) Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom,cestovným dokladom, vojenským preukazom,námorníckou knižkoualebo povolením na pobyt pre cudzinca; skôr, ako dôjde k osvedčeniu podpisu fyzickej osoby, podpíše sa táto do osvedčovacej knihy pred osobou vykonávajúcou osvedčenie.

(4) Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

§ 5

Obvodný úrad a obec nevykonávajú osvedčovanie,

a) ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine, 
b) odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov, 
c) ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností, 
d) ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,                 
e) ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány), 
f) ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku;to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

§ 6

(1) Obvodný úrad a obec vedú evidenciu osvedčení listín a podpisov na listinách v zviazanej osvedčovacej knihe. 
(2) Osvedčovacia kniha sa vedie na tlačivách vydaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 
(3) Obvodný úrad a obec ponechávajú osvedčovaciu knihu v registratúre na riadny výkon štátneho odborného dozoru desať rokov od jej uzavretia.

§ 7

(1) Obvodný úrad osvedčuje zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou alebo pravosť podpisu na listine osvedčovacou doložkou, odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky so štátnym znakom a podpisom zamestnanca obvodného úradu, ktorý osvedčenie vykonal. Obec osvedčuje zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou alebo pravosť podpisu na listine osvedčovacou doložkou, odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky obce s erbom obce a podpisom starostu obce alebo osoby, ktorá osvedčenie vykonala. 
(2) Osvedčovacia doložka zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou obsahuje
a) údaj, že odpis alebo kópia listiny súhlasí s predloženou listinou, 
b) počet listov a strán, ktoré odpis alebo kópia obsahuje, 
c) poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe,
d) miesto a dátum osvedčenia, a ak je to potrebné, aj hodinu, kedy bola listina predložená.
(3) Osvedčovacia doložka osvedčenia pravosti podpisu na listine obsahuje 
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený,
b) rodné číslo fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený,
c) adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený, 
d) údaj, že podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný fyzická osoba, ktorej podpis bol osvedčený,
e) poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe, 
f) údaj, akým spôsobom bola preukázaná totožnosť fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený (druh a číslo preukazu totožnosti, adresa pobytu v čase osvedčovania), 
g) miesto a dátum osvedčenia, a ak je to potrebné, aj hodinu, kedy bola listina predložená.
(4) Rodné číslo sa nevyžaduje, ak ide o cudzinca, ktorý ho nemá zapísané v doklade, ktorým preukazuje svoju totožnosť. 
(5) Ak osvedčovaný odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva listy a viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky podľa odseku 1.

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/599/20071001

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Adresa úradu - Községi hivatal címe

OBEC POHRANICE
Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
SK9456000000000985172009

Úradné hodiny- Ügyfélfogadási rend

Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Utorok / Kedd:
Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
Streda /Szerda:
08:00 – 12:00    13:00 – 17:30 Štvrtok / Csütörtök:
Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:88
TÝŽDEŇ:1666
CELKOM:1285298