Menu
Obec Pohranice
ObecPohranice

Štatút obce

Š T A T Ú T    O B C E   P O H R A N I C E

Obecné zastupiteľstvo v Pohraniciach na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územie obce Pohranice tento

š t a t ú  t    o b c e.

Prvá hlava
§ 1 Úvodné ustanovenia

Štatút obce Pohranice upravuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného  zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, udeľovanie čestného občianstva, cien a odmien. Štatút obce Pohranice je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce ako najvyššia vnútorná norma samosprávy obce.  

§ 2
Postavenie obce

1. Obec Pohranice je samostatným správnym územným celkom Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Zmeny územia obce Pohranice možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce a organizačnými predpismi obce.

3. Ukladať obci Pohranice povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom 

4. Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie alebo viac katastrálnych území. 
a/ Obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. 
b/ V obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev, má každá ulica alebo iné verejné priestranstvo svoj názov. 
c/ Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, 2 názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce. 
d/ Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev v jazyku národnostnej menšiny upravuje osobitný zákon (§4 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín)
e/ Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlatné náklady. 
f/ Obec určuje stavbám súpisné číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom. 
g/ Na označovanie stavieb súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. 

5. Obec Pohranice má právo na svoje obecné symboly.

§ 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1. Obyvateľom obce Pohranice je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt. 

2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve, najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 a ods. 3 a § 4 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce /miestne referendum/. 

5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc. 

§ 4 
Samospráva obce Pohranice

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

2. Samosprávu obce Pohranice vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom: 
a/ orgánov obce
b/ miestnym referendom 
c/ zhromaždením obyvateľov obce 

3. Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce. 

4. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsobov kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Pohraniciach.

5. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v § 4 ods. 3 zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch. 

6. Vzťah štátu a obce
a, /Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky 
b/ Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
c/ Ak obec dlhodobo, najmenej šesť mesiacov nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu, obvodný úrad v sídle kraja ju písomne vyzve na nápravu a určí jej na to lehotu.
d/Ak obec v určenej dobe nezabezpečila nápravu, príslušný na konanie je orgán miestnej štátnej správy oprávnený konať podľa osobitného predpisu.
e,/Obec je povinná uhradiť orgánu miestnej štátnej správy finančné prostriedky za prenesený výkon štátnej správy, ktorý uskutočnil z dôvodu jej nečinnosti. 
f/ Orgány štátnej správy prerokúvajú s obcami alebo s ich združeniami opatrenia týkajúce sa obcí pred ich prijatím a s prijatými opatreniami ich oboznamujú. 
g/ Obce podliehajú dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi. 
h/ V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obciam pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obcí a poslancov obecných zastupiteľstiev (ďalej len ,,poslanec“). Obce poskytujú orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.
ch/ Obec poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných nebytových priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jej území sídlo alebo pracovisko. 4 i, Spor z verejnoprávnej zmluvy medzi štátom a obcou, ako aj medzi obcami, rozhoduje súd.

§ 5
VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIA OBCE 

1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydať nariadenia. Nariadenia nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. 

2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. 

3. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zariadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým. 

4. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

5. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije. 

6. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

7. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.                                                                       

§ 6 
Úradná tabuľa

1. Úradná tabuľa obce sa nachádza pri vchode na obecný úrad. 

2. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti, okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

 

§ 7
Majetok obce

1. Majetok obce Pohranice tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva ostatných subjektov založených resp. vytvorených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila. 

2. Majetok obce Pohranice sa používa najmä: - pre verejné účely - pre podnikateľskú činnosť - na výkon samosprávy obce. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

3. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely /najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá/ je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila. 

4. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

5. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad v Pohraniciach v súlade s platnou právnou úpravou. 

6. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak. 

§ 8 

1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä. - udržiavať a užívať majetok - chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím - používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi - viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou. 

3. Na rozmnoženie, zveľadenie a údržbu majetku obce možno organizovať obecnú zbierku. 

4. V majetkových veciach /majetkovoprávnych záležitostiach/ obce Pohranice koná v jej mene starosta obce Pohranice.

 

§ 9

Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie. 

§ 10 

Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou. 

§ 11 

1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Pohranice“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

2. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä: 
- majetok obce Pohranice 
- nadobúdanie a prevody vlastníctva obce
- postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám 
- správu majetku obce 
- hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce
- nakladanie s cennými papiermi
- kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom. 
- odpustenie pohľadávok obce 

 

Druhá hlava
Financovanie a rozpočet obce

§ 12
Financovanie


1. Obec financuje svoje potreby z vlastných príjmov.

2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

3. Obci môžu byť poskytnuté dotácie so štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

§ 13
Rozpočet

1. Základom finančného hospodárenia obce Pohranice je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného roka kalendárneho a je schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

2. Pred schválením sa rozpočet musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť To isté sa týka záverečného účtu obce.

3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria 
a/ príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu) 
b/ výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov, 
c/ poiely na daniach v správe štátu, 
d/ výnosy z pokút uložených za priestupky, 
e/ iné príjmy.                                                                                                                              Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: - výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, - výdavky na údržbu majetku obce - investičné výdavky a iné.

4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky /príspevku, poplatku, naturálnom plnení/, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

5. Prebytok rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok. 

6. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi – Rozpočtovými pravidlami SR na ten ktorý rok.

7. Obec môže využívať ekonomické nástroje /dane, poplatky, pokuty a iné/ ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.

8. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje zastupiteľstvo. 

9. Ročnú účtovú závierku obce Pohranice overuje auditor /§ 9 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/

 

§ 14
Rozpočtové provizórium

1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

2. Výdavky nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce schváleného na predchádzajúci rozpočtový rok.

3. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtuje do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve. 

4. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Pohranice“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Pohraniciach.

Tretia hlava
Orgány obce Pohranice

§ 15
Základné ustanovenia 

1. Orgánmi obce sú: 
a/ obecné zastupiteľstvo 
b/ starosta 

2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú: 
a) komisie obecného zastupiteľstva
b) Obecný úrad v Pohraniciach 

3. Komisia na ochranu verejného záujmu musí byť zriadená ako stály orgán OZ. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo / § 18 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov/

4. Obecné zastupiteľstvo podľa podtreby zriaďuje stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce. Obecné zastupiteľstvo

 

§ 16 

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Pohranice zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Pohranice. 

2. Obecné zastupiteľstvo v Pohraniciach má 9 poslancov. 

3. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

§ 17
Úlohy obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Pohranice a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a/ Určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenia s ním, 
b/ schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,
c/ schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, 
d/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa uznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11a ods. 1 písm. b) zák.NR SR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11a ods. 1 písm. c/ citovaného zákona,  
e/ určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, 
f/ vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, 
g/ uznášať sa na nariadeniach obce, 
h/ schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení, 
i/ určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j/ voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len ,,hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi, 
k/ schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov, 
l/ zakladať zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce,
m/ schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach, 
n/ zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, 
o/ udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,
p/ schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku, 
r/ schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 995,82 €, 10
s/ schvaľovať nakladanie s majetkovými právami obce nad 995,82 €   
t/ ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce 
u/ schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok a zásady odmeňovania poslancov
v/ voliť kontrolóra obce.

3. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.

4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Pohraniciach.

§ 18
ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

1. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené. 

2. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.

3. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť 11 takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

4. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

6. Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

7. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

8. Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.

9. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva 
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec, 
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

10. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce. 

11. Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podporuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. 

12. Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

 

§ 19
Starosta obce

1. Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Funkcia starostu je verejná funkcia. 

2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

3. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou 
a) poslanca
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený 
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený 
d) predsedu samosprávneho kraja 
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy 
f) podľa osobitného zákona (z. č. 154/2001 Z.z.) 

4. Starosta najmä:   
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
b) vykonáva obecnú správu, 
c) zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám, 
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu, 
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
5. Starosta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 6638,78 €, ak 
a/ poruší nariadenie, 
b/ neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá vecí mimo vyhradených miest,
c/ nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.

 

§ 20
Zástupca starostu 

1. Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu obce na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom a to z poslancov zastupiteľstva.

2. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. 

3. Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie: 
a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
b/ nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu § 13 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. 
c/ vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu Pohranice. Má podpisový vzor vo VÚB, v PKB a podpisuje pokladničné šeky a prevodné príkazy, faktúry a cestovné príkazy. 

4. Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej náplne.

5. Zástupca starostu v súčinnosti so zamestnancami obecného úradu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.

 

§ 21
Hlavný kontrolór obce

1. Hlavného kontrolóra obce volí obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce na šesť rokov. 

2. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. 

3. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s funkciou 
a/ poslanca obecného zastupiteľstva,
b/ starostu,
c/ člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,
d/ iného zamestnanca obce, 
e/ podľa osobitného zákona. (z.č. 39/1993 a 385/2000 Z.z.) 

4. Hlavný kontrolór najmä 
a/ vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
b/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve, 
c/ predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu, 
d/ predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, 
e/ spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.

5. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. 

6. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly. 

7. Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí
a/ vzdaním sa funkcie, 
b/ odvolaním z funkcie, 
c/ uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený, 
d/ smrťou. 

8. Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak:
a/ bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právo platne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, 
b/ vykonáva funkciu podľa odseku 3
c/ hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie, 
d/ bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

§ 22 
Komisie obecného zastupiteľstva 

1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo. 

2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov. 

3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov komisie. 
Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje program schôdze.
- zostavuje plán činnosti, 
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
- zastupuje komisiu navonok. 

4. Obec Pohranice má vytvorené tieto stále komisie: 
a/ Komisia pre služby, výstavbu a životné prostredie + verejné priestranstvo 
b/ Komisia finančná, správy majetku, sociálna, zdravotná, kultúrna, šport a školstvo.

5. V prípade potreby a vhodnosti obecné zastupiteľstvo vytvorí ďalšie komisie. 

6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä 
a/ vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým - pre obec – investičným zámerom.
b/ vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať. 
c/ kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

7. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí. 

8. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.


§ 23
Obecný úrad

1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. 

2. Obecný úrad najmä
a/ zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b/ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií
c/ vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
d/ vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu. 
e/ organizačno-technicky zabezpečuje plnenia úloh štátnej správy prenesených na obec. 

3. Prácu obecnému úradu organizuje starosta. 

4. V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.

5. Zabezpečuje vnútornú organizáciu obecného úradu obsahuje pracovný poriadok, organizačný poriadok a poriadok odmeňovania zamestnancov, ktorý schvaľuje starosta obce, ktorý potom následne informuje obecné zastupiteľstvo.
 

Štvrtá hlava
Zhromaždenie obyvateľov obce

§ 24

1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti.

2. obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce vždy: - ak o to požiada petíciou najmenej 30% obyvateľov obce - ak o to požiada ¼ všetkých poslancov obecného zastupiteľstva

3. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce. 

4. Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Pohraniciach, príp. iným vhodným spôsobom /napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod./ O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov.


Piata hlava
Miestne referendum
§ 25

1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o a/ zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj o zmenu názvu obce, b/ odvolanie starostu (§ 13a ods. 3 zák NR SR č. 612/2002 Z.z.) c/ petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov.

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o rozdelení obce podľa odseku 1 písm. a), ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v tomto zákone. /§ 3 ods. 3 zák. NR SR č. 221/1996 Z.z./ 17 

3. Petíciu podľa odseku 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta; starosta neoveruje petíciu podanú podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu zák. NR SR č 612/2002 Z.z.

4. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

5. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

6. Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda. 


Šiesta hlava
Poslanci

§ 26
Povinnosti a oprávnenia poslancov obecných zastupiteľstiev

1. Poslanec je povinný najmä
a/ zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený
b/ dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
c/ obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. 

2. Mandát poslanca zaniká
a/ odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, 
b/ uplynutím funkčného obdobia,
c/ vzdaním sa mandátu,
d/ právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, 
e/ pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f/ zmenou trvalého pobytu mimo územia obce;
g/ ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe na riadnom zasadnutí zastupiteľstva
h/ ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
i/ v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zák. NR SR č. 612/2002 Z.z. 
j/ zrušením obce
k/ smrťou.
Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinku nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť. 

3. Poslanec je oprávnený najmä: 
a/ predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy, 
b/ interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce, 
c/ požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti, 
d/ požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e/ zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
f/ požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie. 

4. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

5. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy.

6. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

7. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto odmeny primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov. (Zákonník práce)


Siedma hlava
Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

§ 27

1. Veci spoločného záujmu obce Pohranice a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami. 
2. Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov. 


Osma hlava 
Spolupráca obcí 

§ 28
Formy a zásady spolupráce

1. Obce môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením 19 právnickej osoby podľa osobitného zákona. (napr. Obchodný zákonník, z. č. 303/1995 Z.z., 213/1997 Z.z.) 

2. Majetok, ktorý obce získajú na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, alebo z činnosti právnickej osoby, ktorú založili podľa osobitného zákona, stáva sa spoluvlastníctvom všetkých obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy. Podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov, ak sa obce nedohodnú inak.
 

§ 29
Zmluvy

1. Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

2. Zmluva musí obsahovať 
a/ označenie účastníkov zmluvy 
b/ vymedzenie predmetu zmluvy, 
c/ vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára
d/ práva a povinnosti účastníkov zmluvy,
e/ podiel každej obce na majetku získanom spoločnou činnosťou,
f/ spôsob využitia stavby, ak je predmetom zmluvy, 
g/ spôsob odstúpenia od zmluvy a vysporiadania majetkových a finančných záväzkov. 

3. Ak je predmetom zmluvy zriadenie spoločného obecného úradu, zmluva musí obsahovať
a/ určenie sídla spoločného obecného úradu, ak spoločný obecný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre obec, ktorá ho uskutočňuje podľa osobitného predpisu aj pre iné obce, je jeho sídlom táto obec,
b/ určenie počtu zamestnancov, spôsobu financovania jeho nákladov a jeho organizáciu, 
c/ určenie starostu, ktorý bude štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa spoločného obecného úradu a v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov v spoločnom obecnom úrade. 

4. Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne a nerozdielne, ak zmluva neustanovuje inak. Združenie obcí


§ 30 

1. Obce môžu zriaďovať združenia obcí. 

2. Združenie obcí je právnická osoba.

3. Združenie obcí nadobúda právnu subjektivitu dňom registrácie registrujúcim orgánom.

4. Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť stavebného poriadku, sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch; svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.

5. Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy.

Deviata hlava

Vzťahy s štátom, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami s občianskymi združeniami

§ 31

1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s Okresným úradom, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami a ďalšími štátnymi orgánmi /prokuratúrou, súdom, políciou/. 

2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce, na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

Desiata hlava
Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a odmeny, kronika obce

PRVÁ ČASŤ
Symboly obce Pohranice

§ 32
Úvodné ustanovenie

Obecné symboly sú: 
a/ erb obce Pohranice
b/ zástava obce Pohranice 
c/ pečať obce Pohranice

§ 33
Erb obce Pohranice

1. Erb obce Pohranice tvorí: v strednej časti erbového štítu je pohľad na súčasný stav pohranického kostola Všetkých svätých, v ľavom rohu hore sú tri klasy obilia a v pravom rohu hore je strapec hrozna.

2. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas /povolenie/ starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 3 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať: - úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, - obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu /povolenia/,

3. Erb obce sa používa: 
a/ na pečatidle obce
b/ na insigniách starostu 
c/ na listinách o udelení čestného občianstva obce Pohranice,ceny obce Pohranice a uznaniach obce Pohranice
d/ na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Pohraniciach
e/ v rokovacích miestnostiach orgánov obce 

4. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.

5. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. 

§ 34 
Zástava obce Pohranice 

1. Zástavu obce Pohranice tvoria farby:
a/ žltá a biela farba – cirkev
b/ zelená farba – vinohradníctvo a poľnohospodárstvo

2. Zástavu obce Pohranice používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp.štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

3. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostiach vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

4. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne,sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo /§ 8 ods.6 zák.č.63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní/.

5. Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

6. Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a/ zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice
b/ na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod. 

7. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa. 

§ 35

Pečať obce Pohranice 

1. Pečať obce Pohranice tvorí erb obce Pohranice s hrubopisom: „ POHRANICEPOGRÁNY“ 

2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov. 

3. Pečať uchováva starosta obce.

DRUHÁ ČASŤ
Čestné občianstvo, ceny a odmeny

§ 36
Úvodné ustanovenia 

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a/ Čestné občianstvo obce
b/ Cena starostu obce Pohranice
c/ Odmeny

§ 37
Čestné občianstvo obce Pohranice

1/ Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Pohranice.

2/ O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

3/ O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

4/ Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Pohranice.

§ 38
Cena starostu obce Pohranice 

1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce – občanom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

2. Cena starostu obce Pohranice tvorí vecný dar, v hodnote, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo. 

3. Evidencia sa vedie v Kronike obce Pohranice, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje o ocenených, dátum udelenia cien, ako aj zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 39 
Odmeny 

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a za významný podiel na rozvoji obce.

TRETIA ČASŤ
Kronika obce Pohranice 

§ 40

1. Kronika obce Pohranice sa vedie v úradnom a v maďarskom jazyku.

2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverená Eva Čuláková, obecná kronikárka, ktorú menuje a odvoláva starosta.

4. Text ročných zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po predbežnom prerokovaní a vyjadrení komisie pre kultúru.

Jedenásta hlava
Pomoc pri mimoriadnych situáciách

§ 41
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce, v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3. Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva. 

4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 42
Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy. 

2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne. 

Dvanásta hlava
§ 43
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Štatút obce Pohranice je základnou právnou normou obce Pohranice. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom 

2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Pohraniciach 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. 

3. Štatút obce Pohranice bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Pohraniciach, dňa .....20.08.2010...............

4. Štatút obce Pohranice nadobúda účinnosť dňom ...06.09.2010........

5. Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Pohranice sa ruší Štatút obce Pohranice zo dňa 11.2.2003. V Pohraniciach, dňa .23.08.2010.............

Vyvesené: 04.08.2010

Zvesené: 06.09.2010

Bc. Hajdu Ladislav starosta obce

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Adresa úradu - Községi hivatal címe

OBEC POHRANICE
Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
SK9456000000000985172009

Úradné hodiny- Ügyfélfogadási rend

Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Utorok / Kedd:
Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
Streda /Szerda:
08:00 – 12:00    13:00 – 17:30 Štvrtok / Csütörtök:
Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:42
TÝŽDEŇ:2255
CELKOM:1312916