Menu
Obec Pohranice
ObecPohranice

Zástupca starostu

- Alpolgármester

POVERENIE

Bc. Laura Prešinská, starostka Obce Pohranice                                     
v zmysle § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  poverujem

Bc. Patrika Bratha, poslanca Obecného zastupiteľstva obce Pohranice na zastupovanie starostky Obce Pohranice od 17. decembra 2019 vo volebnom období 2018 - 2022

podľa § 13b, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu:

 1. podieľa sa  na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov obce
 2. podieľa sa na prácach súvisiacich s tvorbou vnútorných predpisov a smerníc obce
 3. koordinuje a kontroluje činnosť jednotlivých komisií
 4. kontroluje prerokovanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách
 5. zúčastňuje sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce
 6. plán kontrolnej činnosti prerokuje zástupca starostu s hlavným kontrolórom, následne ho hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu na schválenie
 7. na základe plánu kontrolnej činnosti predkladá správu o vykonaných kontrolách zástupcovi starostu hlavný kontrolór obce, následne hlavný kontrolór predkladá správu o kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu
 8. počas neprítomnosti starostu vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. koordinuje partnerskú spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi, koordinuje plány spolupráce v oblasti družobných vzťahov obce a dohliada na prípravu družobných zmlúv
 10.  koordinuje činnosti ohľadom prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských podujatí organizovaných obcou, koordinuje reprezentáciu obce na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach
 11. je oprávnený v majetkovoprávnych vzťahoch vykonávať všetky úlohy smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t.j. rokovania a pod., okrem oprávnenia tieto zmluvy podpisovať
 12. plní úlohy určené starostom obce a obecným zastupiteľstvom
 13. plní úlohy pri vykonávaní inventarizácie hmotného, nehmotného a finančného majetku obce
 14. plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti
 15. organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostom obce základné práce v čase krízovej situácie na území obce – povodne, snehové kalamity a iné živelné pohromy a havárie
 16. verifikuje výdavkové pokladničné doklady obce
 17. vykonáva funkciu sobášiaceho
 18. počas neprítomnosti  starostu obce rozhoduje zástupca starostu aj vo veciach, na ktoré bolo starostom obce vydané osobitné splnomocnenie a to aj nad rámec činností uvedených ustanoveniach poverenia, pokiaľ to nie je  v rozpore s platnou právnou úpravou,  neprítomnosťou starostu obce sa rozumie:                                                                                                     
  a)  plánovaná, neplánovaná dovolenka                                                                            b)  tuzemská, zahraničná služobná cesta   
 19. v prípade nespôsobilosti starostu na výkon funkcie sa zástupca starostu ujíma zastupovania starostu od momentu, kedy sa o nespôsobilosti starostu vykonávať svoju funkciu dozvedel,  za nespôsobilosť vykonávať funkciu starostu sa považuje najmä:choroba, úraz alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú starostovi vykonávať jeho funkciu /zastupovanie starostu sa končí dňom, kedy starosta opäť začne preukázateľne vykonávať svoju funkciu /
 20.  v prípade zániku mandátu starostu obce v zmysle § 13a, ods. 1, písm. c) až i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonáva mandát starostu obce jeho zástupca v plnom rozsahu až do zloženia sľubu novozvoleného starostu obce

 

V Pohraniciach 17.12.2019                          

Bc. Laura Prešinská

 

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

(2)

Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

(3)

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(4)

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

(5)

Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.11)

Zdroje:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200501

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Adresa úradu - Községi hivatal címe

OBEC POHRANICE
Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
SK9456000000000985172009

Úradné hodiny- Ügyfélfogadási rend

Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Utorok / Kedd:
Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
Streda /Szerda:
08:00 – 12:00    13:00 – 17:30 Štvrtok / Csütörtök:
Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 259
TÝŽDEŇ: 2560
CELKOM: 1129108