Menu
Obec Pohranice
ObecPohranice

Poplatok za rozvoj

Referentka

Adriana Matyóová

Miestny poplatok za rozvoj v obci Pohranice upravuje na rok 2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj (ďalej len „VZN“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2020 a ktoré je vypracované na základe zákona č. 477/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa poplatku za rozvoj

1. Kto je poplatníkom za poplatok za rozvoj?

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe. Postúpenie práv a povinností stavebníka a prevod vlastníckeho práva k stavbe a k projektovej dokumentácii nemá vplyv na zmenu osoby poplatníka; to neplatí, ak poplatník má právneho nástupcu.

2. Čo je predmetom poplatku za rozvoj? 

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v

a) právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“), 
b) oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe, 
c) právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, 
d) právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby.

Predmetom poplatku za rozvoj je stavba uvedená v písm. a), b), c), d), ak jej uskutočnením    vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby. Odstránením stvby sa  podlahová plocha nadzemnej časti pôvodnej stavby odpočítava od novovzniknutej podlahovej plochy realizovanej stavby za predpokladu, že nadväzujúce stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť najneskôr do štyroch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby.

3. Základ poplatku

Základom poplatku za rozvoj je výmera podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v m2, ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3 zákona, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.

4. Aké sú sadzby poplatku za rozvoj?

Obec podľa druhu stavieb ustanovuje tieto sadzby poplatku za rozvoj :

 účel vyžitia stavby

sadzba poplatku na m2

stavby na bývanie

10 Eur

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

 10 Eur

priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

10 Eur

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

10 Eur

ostatné stavby

10 Eur

 

5. Ktoré stavby sú oslobodené od poplatku za rozvoj:

Predmetom poplatku za rozvoj nie je 
a) údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia bytového domu, pri ktorej sa nemení úhrn podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, 
b) údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia inej stavby, ako je bytový dom, pri ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy stavby ani účel jej užívania, 
c) stavba alebo časť stavby 
1. sociálneho bývania alebo slúžiaca na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
2. zdravotníckeho zariadenia,   
3. slúžiaca materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie, na vyššie odborné vzdelávanie, na vysokoškolské vzdelávanie vo verejných vysokých školách, výlučne dielňam a pracoviskám praktického vyučovania alebo špecializovanému výučbovému zariadeniu verejnej vysokej školy,
4. slúžiaca zariadeniu sociálnych služieb, 
5. slúžiaca na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, 
6. slúžiaca na obranu štátu, 
7. slúžiaca na účely múzea, knižnice, galérie a kultúrneho strediska, 
8. slúžiaca na športové účely, 
9. s osvedčením o významnej investícii podľa osobitného predpisu v deň vzniku poplatkovej povinnosti podľa § 4 ods. 1zákona, 
d) stavba skleníka na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľností ako orná pôda alebo záhrady s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m2 , 
e) stavba skleníka určeného na hydroponické pestovanie rastlín s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m2, ak je skleník vykurovaný geotermálnou energiou, 
f) stavba na pôdohospodársku produkciu a stavba využívaná na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie s výmerou podlahovej plochy do 1 500 m2.

Písm. d) až f) sa nevzťahujú na stavbu, ktorej stavebníkom je zároveň vlastník ďalšej stavby s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území, a na stavbu, ktorej stavebník súčasne uskutočňuje ďalšiu stavbu s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území.

6. Vznik, zánik poplatkovej povinnosti a oznamovacia povinnosť

Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.

7. Ako sa vypočíta poplatok za rozvoj

Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku podľa § 6 zákona znížený o 60 m2 a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti podľa § 2 VZN č. 6/2019 . Ak sa predmet poplatku za rozvoj podľa § 3 ods. 1 zákona realizuje v dvoch alebo viacerých katastrálnych územiach, ktoré patria dvom alebo viacerým obciam, zníženie základu poplatku za rozvoj podľa prvej vety sa uplatní v každej obci v podiele vypočítanom podľa § 6 ods. 7 zákona.

8. Na čo sa použijú výnosy z poplatku za rozvoj?

Výnos z poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu obce.

Výnos z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu kapitálových výdavkov obce súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na tento účel:

a) zariadenia starostlivosti o deti, 
b) slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, 
c) sociálneho bývania, 
d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie, 
e) zdravotníckeho zariadenia, 
f) verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene,
g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej     infraštruktúry,
h) opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Adresa úradu - Községi hivatal címe

OBEC POHRANICE
Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
SK9456000000000985172009

Úradné hodiny- Ügyfélfogadási rend

Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Utorok / Kedd:
Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
Streda /Szerda:
08:00 – 12:00    13:00 – 17:30 Štvrtok / Csütörtök:
Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 261
TÝŽDEŇ: 2562
CELKOM: 1129110