Menu
Obec Pohranice
ObecPohranice

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Pohranice vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Pohranice.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí odpady, ktoré vznikajú na území obce Pohranice.

Sadzba poplatku je:

  • 0,0683 € za fyzickú osobu na kalendárny deň (25,00 € na kalendárny rok)
  • 0,035 € za právnickú osobu  za liter komunálneho odpadu/ množstevný zber/ 

Platenie poplatku
Platiteľ je povinný uhradiť poplatok do 15 od právoplatnosti rozhodnutia.
Poplatok sa platí:
a) v hotovosti v pokladni Obecného úradu Pohranice,
b) prevodným príkazom na účet správcu poplatku č. SK9456000000000985172009 (variabilný symbol je číslo platobného výmeru),
c) poštovou poukážkou.

Zníženie poplatku  

Správca dane na základe žiadosti zníži poplatok 
a) za obdobie za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval na území obce Pohranice. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní poplatníka mimo obce Pohranice a to: potvrdenie o pobyte v zahraničí /potvrdenie o štúdiu, pracovná zmluva, pracovné povolenie, kópia karty o trvalom pobyte občana Európskej únie, potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala zamestnanie v zahraničí/. V prípade, že podklady podľa ods. 2 nie sú v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k nim priložiť aj preklad / nie je potrebný úradný preklad/. Podklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 
b) Poplatník pri uplatnení zníženia podľa odseku 1 tohto ustanovenia, predloží správcovi dane k ohláseniu k žiadosti pracovné povolenie, alebo potvrdenie o štúdiu, z ktorého vyplýva, že sa poplatník viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. 

Poplatník si uplatňuje nárok na odpustenie poplatku u správcu poplatku písomne do 31. januára kalendárneho roka. Nárok na odpustenie poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote si tento nárok neuplatní (tlačivo Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku dole na stiahnutie).

Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia resp. zníženia poplatku.
Jednotlivé druhy zníženia poplatku nie je možné uplatniť súčasne. Rovnako nie je možné uplatnenie oslobodenia od poplatku v súbehu so znížením poplatku.
Poplatník je povinný podať žiadosť a príslušné doklady každý rok, pokiaľ dôvod odpustenia resp. zníženia poplatku trvá. 
Poplatok bude odpustený resp. znížený iba tomu poplatníkovi, ktorý si riadne plní poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z poplatku za KO a DSO.

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Adresa úradu - Községi hivatal címe

OBEC POHRANICE
Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
SK9456000000000985172009

Úradné hodiny- Ügyfélfogadási rend

Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Utorok / Kedd:
Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
Streda /Szerda:
08:00 – 12:00    13:00 – 17:30 Štvrtok / Csütörtök:
Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 271
TÝŽDEŇ: 2572
CELKOM: 1129120