Menu
Obec Pohranice
ObecPohranice

Daň z nehnuteľnosti

Obec Pohranice vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o dani z nehnuteľností.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, ako aj daňové úľavy vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o dani z nehnuteľností  (dole na stiahnutie).

Podávanie daňového priznania
Pre vyrúbenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka). Ak u daňovníka nastali zmeny v predchádzajúcom kalendárnom roku, je povinný podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách (dolu na stiahnutie) do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.
Ide o nasledovné zmeny:
1. kúpa nehnuteľnosti,
2. predaj nehnuteľnosti,
3. dedičské konanie,
4. darovanie,
5. právoplatné stavebné povolenie,
6. právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
7. zmena mena a bydliska, resp. názvu a sídla vlastníka nehnuteľnosti.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podáva každá fyzická osoba zvlášť. Ak sa spoluvlastníci dohodnú na zástupcovi, ktorý za nich podá daňové priznanie, splnomocnia ho na podanie daňového priznania, resp. podpíšu Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností (dole na stiahnutie). To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v tomto prípade daňové priznanie podáva jeden z manželov.

Vyrubovanie dane
Správca dane vyrúbi daň z nehnuteľností rozhodnutím.

Platenie dane
Správca dane určuje, že vyrúbená daň z nehnuteľností je splatná  do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.
Pri neskorej úhrade dane z nehnuteľností, správca dane vyrúbi sankčný úrok.
Daň možno platiť:
a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu Pohranice
b) prevodným príkazom na účet správcu dane č. SK9456000000000985172009 (variabilný symbol je číslo platobného výmeru)
c) poštovou poukážkou.

Zníženie dane
Správca dane z nehnuteľností poskytne oslobodenie od dane z nehnuteľností resp. jej zníženie v zmysle VZN č. 4/2019 nasledovne:
a) 25 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 
b) 25% z daňovej povinnosti na garáže občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu

Daňovníkom, ktorým sa poskytuje zníženie dane sú povinní predložiť hodnoverný doklad, preukazujúci dôvod zníženia dane  najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia (žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností dole na stiahnutie)

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Adresa úradu - Községi hivatal címe

OBEC POHRANICE
Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
SK9456000000000985172009

Úradné hodiny- Ügyfélfogadási rend

Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Utorok / Kedd:
Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
Streda /Szerda:
08:00 – 12:00    13:00 – 17:30 Štvrtok / Csütörtök:
Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 258
TÝŽDEŇ: 2559
CELKOM: 1129107