Menu
Obec Pohranice
ObecPohranice

Matrika

- Anyakönyvi hivatal                                           

Matrikárka - Anyakönyvvezető

Mgr. Jaroslava Süttő

 

O matrike

Pôsobnosť matričného úradu

Spádové obce matričného  obvodu

Pohranice, Dolné Obdokovce, Hosťová, Čeľadice

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, ale spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka. 

Do  nášho  matričného obvodu   patrila  aj obec  Dolné  Štitáre v rokoch 1895 - 1949.

Na matrike vybavíte:

1. Narodenie dieťaťa

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrikárka zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:

Dieťa narodené v platnom manželstve:
- platný občiansky preukaz rodičov
- sobášny list

Dieťa narodené slobodnej matke:
- platný občiansky preukaz

Dieťa narodené rozvedenej matke:
- právoplatný rozsudok o rozvode
- platný občiansky preukaz

Dieťa narodené vdove:
- úmrtný list zosnulého manžela
- platný občiansky preukaz

2. Určenie otcovstva

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebná je prítomnosť oboch plnoletých rodičov!

V prípade, že jeden z rodičov je neplnoletý, určenie otcovstva vykoná jedine súd!

Potrebné doklady:

- platný občiansky preukaz matky a otca
- právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

3. Uzatvorenie manželstva

Podanie žiadosti o uzavretie manželstva: ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu  - Pohranice, Dolné  Obdokovce, Hosťová, Čeľadice.
- tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť  v kancelárii matričného úradu
- k žiadosti snúbenci predkladajú občianske preukazy, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenici, u ktorých nie je určený otec.

  • ak sú obaja snúbenci štátny občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu

- všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu v ktorého obvode sa bude konať sobáš. (Už neplatí pravidlo trvalého pobytu jedného zo snúbencov, a  tzv. delegácia.)

  • ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:

za štátneho občana SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade
za cudzieho štátneho občana platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva

- ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť ním predkladané verejné listiny pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (Apostille alebo Superlegalizácia)
pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom. 

- žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

Poplatky o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode obce Pohranice

VZN č.1_2023 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode obce Pohrance

 

Sobášne dni: piatok od 13:00 hod.  -  do 18:00 hod.

                                sobota od 14:00 hod. - do 18:00 hod. 

4. Osobitná matrika

Uzavreli ste manželstvo, narodilo sa Vám dieťa, zomrel Váš príbuzný v cudzine ?
Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.
Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič.

Predkladané doklady:
- originál cudzozemského matričného dokladu (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého, preklad je treba zabezpečiť v SR
- matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (Apostille alebo Superlegalizácia)
-platný občiansky preukaz a osvedčenie o štátnom občianstve SR
-ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod.
 

5. Úmrtie

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady:

- List o prehliadke mŕtveho – vystaví obhliadajúci lekár
- občiansky preukaz zosnulého

6. Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

Manžel, ktorý pri uzatvorení manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do 3 mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzatvorenia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:
- Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželov
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva ( overená fotokópia)
- sobášny list
- platný občiansky preukaz

 

 

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Adresa úradu - Községi hivatal címe

OBEC POHRANICE
Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
SK9456000000000985172009

Úradné hodiny- Ügyfélfogadási rend

Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Utorok / Kedd:
Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
Streda /Szerda:
08:00 – 12:00    13:00 – 17:30 Štvrtok / Csütörtök:
Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:59
TÝŽDEŇ:1360
CELKOM:1273681