Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 572
TÝŽDEŇ: 3376
CELKOM: 832969

Aktuálne počasie

<<
>>
piatok 24. 1. 2020
2 °C -2 °C
jasná obloha, mierny juhovýchodný vietor
vietorJV, 4.41m/s
tlak1029hPa
vlhkosť70%

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuality


Navigácia

Obsah

Obec Pohranice

POVERENIE

Bc. Laura Prešinská, starostka Obce Pohranice

v zmysle § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  poverujem

Richarda Süttőa, poslanca Obecného zastupiteľstva obce Pohranice

na zastupovanie starostky Obce Pohranice od 01.februára 2019

 vo volebnom období 2018 - 2022

podľa § 13b, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu:

 

 1. podieľa sa  na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov obce
 2. podieľa sa na prácach súvisiacich s tvorbou vnútorných predpisov a smerníc obce
 3. koordinuje a kontroluje činnosť jednotlivých komisií
 4. kontroluje prerokovanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách
 5. zúčastňuje sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce
 6. plán kontrolnej činnosti prerokuje zástupca starostu s hlavným kontrolórom, následne ho hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu na schválenie
 7. na základe plánu kontrolnej činnosti predkladá správu o vykonaných kontrolách zástupcovi starostu hlavný kontrolór obce, následne hlavný kontrolór predkladá správu o kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu
 8. počas neprítomnosti starostu vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. koordinuje partnerskú spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi, koordinuje plány spolupráce v oblasti družobných vzťahov obce a dohliada na prípravu družobných zmlúv
 10.  koordinuje činnosti ohľadom prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských podujatí organizovaných obcou, koordinuje reprezentáciu obce na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach
 11. je oprávnený v majetkovoprávnych vzťahoch vykonávať všetky úlohy smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t.j. rokovania a pod., okrem oprávnenia tieto zmluvy podpisovať
 12. je oprávnený v pracovnoprávnych vzťahoch podieľať sa na príprave podkladov pre pracovnoprávne úkony, okrem oprávnenia podpisovať právne úkony pre vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru a pracovných činností vykonávaných mimo pracovného pomeru
 13. plní úlohy určené starostom obce a obecným zastupiteľstvom
 14. plní úlohy pri vykonávaní inventarizácie hmotného, nehmotného a finančného majetku obce
 15. plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti
 16. organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostom obce základné práce v čase krízovej situácie na území obce – povodne, snehové kalamity a iné živelné pohromy a havárie
 17. verifikuje výdavkové pokladničné doklady obce
 1. počas neprítomnosti  starostu obce rozhoduje zástupca starostu aj vo veciach, na ktoré bolo starostom obce vydané osobitné splnomocnenie a to aj nad rámec činností uvedených ustanoveniach poverenia, pokiaľ to nie je  v rozpore s platnou právnou úpravou,  neprítomnosťou starostu obce sa rozumie:

a)  plánovaná, neplánovaná dovolenka

b)  tuzemská, zahraničná služobná cesta  

 1.  v prípade nespôsobilosti starostu na výkon funkcie sa zástupca starostu ujíma zastupovania starostu od momentu, kedy sa o nespôsobilosti starostu vykonávať svoju funkciu dozvedel,  za nespôsobilosť vykonávať funkciu starostu sa považuje najmä:
 1. choroba, úraz
 2. alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú starostovi vykonávať jeho funkciu

/ zastupovanie starostu sa končí dňom, kedy starosta opäť začne preukázateľne vykonávať svoju funkciu /

 1.  v prípade zániku mandátu starostu obce v zmysle § 13a, ods. 1, písm. c) až i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonáva mandát starostu obce jeho zástupca v plnom rozsahu až do zloženia sľubu novozvoleného starostu obce

 

V Pohraniciach 30.01.2019                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Bc. Laura Prešinská

                                                                                                            starostka obce