Menu
Obec Pohranice
ObecPohranice

SHR

Samostatne hospodáriaci roľník

Základným právnym predpisom v tejto oblasti je zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v platnom znení (ďalej ako „zákon o súkromnom podnikaní“). Až splnením nasledovných krokov môže fyzická osoba vykonávať činnosť v zmysle zákona o súkromnom podnikaní ako samostatne hospodáriaci roľník.

 1. Kde je potrebné podnikanie roľníka ohlásiť?

Ohlásenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka je potrebné vykonať na obecnom úrade v mieste, kde sú situované pozemky fyzickej osoby alebo sa nachádzajú pozemky, ku ktorým má fyzická osoba uzatvorenú nájomnú zmluvu. Samostatne hospodáriaci roľník tak nemusí podnikať len na vlastnej pôde, ale aj na pôde ku ktorej má právny vzťah.

 1. Dokumenty, potrebné pre ohlásenie činnosti

Osoba, ktorá chce požiadať o zápis do evidencie, je povinná obci túto skutočnosť ohlásiť a poskytnúť nasledovné údaje a doklady:

 1. vyplnenú žiadosť (obec môže pre urýchlenie procesu zverejniť formulár, ktorý obsiahne všetky potrebné údaje),
 2. meno a priezvisko, miesto jeho trvalého bydliska, rodné číslo
 3. preukázanie právneho vzťahu k pozemkom, buď listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou,
 4. ak sa k určitému druhu činností vyžaduje osobitné povolenie/oprávnenie, žiadateľ je povinný povolenie doložiť príslušným dokladom,1 
 5. údaj o zdravotnej poisťovni
 6. doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 6,50 eur, podľa položky 142 písm. a) zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení (ďalej ako „zákon o správnych poplatkoch“).

 

 1. Kam obec ohlásenie podnikania roľníkov zapisuje? 

Každá obec vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov, do ktorej bude samostatne hospodáriaci roľník na základe jeho ohlásenia zapísaný. Forma vedenia evidencie roľníkov je s ohľadom na povinnosti obcí z existujúcich právnych predpisov z oblasti e-governmentu musí je vedená elektronicky v zmysle §17 ods. 1 zákona o eGov.

V evidencii samostatne hospodáriaceho roľníka sa evidujú údaje v rozsahu:

 1. meno a priezvisko,
 2. miesto trvalého pobytu,
 3. rodné číslo,
 4. ak sa vyžaduje na určitý druh činnosti osobitné povolenie/oprávnenie, tak údaje preukazujúce splnenie tejto podmienky,
 5. deň zápisu do evidencie,
 6. identifikačné číslo pridelené štatistickým úradom
 7. údaje o zmenách.

 

 1. Vydanie osvedčenia 

Po zápise do evidencie je samostatne hospodáriacemu roľníkovi vydané osvedčenie v listinnej podobe. Až jeho vydaním môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať činnosť. Obsahom osvedčenia je:

 1. meno, priezvisko a dátum narodenia samostatne hospodáriaceho roľníka,
 2. činnosť, ktorú bude vykonávať podľa §12a ods. 1 zákona o súkromnom podnikaní,
 3. deň zápisu do evidencie a
 4. doba, na ktorú sa mu osvedčenie vydáva
 5. IČO.

 

 1. Povinnosť oznámenia príslušným orgánom 

Obec o vzniku zápisu do evidencie upovedomuje príslušný orgán vykonávajúci správu dane, príslušnú poisťovňu, príslušný orgán štátnej štatistiky a príslušný orgán vykonávajúci sociálne zabezpečenie.

Obec:

 • upovedomí o začatí vykonávania činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka Sociálnu poisťovňu podľa §233 odsek 9 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení 
 • upovedomí príslušnú zdravotnú poisťovňu
 • upovedomí príslušný daňový úrad
 • upovedomí štatistický úrad, a zároveň požiada o pridelenie IČO Štatistický úrad SR pre samostatne hospodáriaceho roľníka v zmysle §10 ods. 1 zákona č.272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci v platnom znení (ďalej ako „ZRPO“). 

 

 1. Zápis údajov do registra právnických osôb

Do registra právnických osôb sa zapisujú aj údaje o fyzickej osobe podnikateľovi (§2 ods. 2 písm. b) ZRPO. Zapisované údaje je štatistickému úradu povinná poskytnúť obec ako orgán verejnej moci, ktorá vedie evidenciu fyzických osôb – podnikateľov (§4 ods. 5 písm. a) ZRPO)3. 

Údaje o samostatne hospodáriacom roľníkovi v Registri právnických osôb v rozsahu stanovenom podľa §3 ods. 2 ZRPO pre fyzickú osobu podnikateľa musia byť obsiahnuté v tomto znení

 • obchodné meno,
 • adresa miesta podnikania alebo adresa výkonu činnosti a adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy miesta podnikania alebo adresy výkonu činnosti,
 • identifikačné číslo,
 • meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby – podnikateľa,
 • právna forma podnikania,
 • predmet podnikania alebo predmet činnosti,
 • dátum vzniku oprávnenia na podnikanie alebo dátum vzniku oprávnenia na výkon činnosti,
 • dátum zániku oprávnenia na podnikanie alebo dátum zániku oprávnenia na výkon činnosti,
 • právny stav,
 • iné právne skutočnosti,
 • štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti,
 • štatistický kód inštitucionálneho sektora,
 • označenie evidencie, z ktorej boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla.

 

 1. Právny základ spracovania osobných údajov

Samostatne hospodáriaci roľník poskytuje požadované údaje, ktoré zahŕňajú meno, dátum narodenia a rodné číslo, ktoré sú podľa §2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) osobnými údajmi. Spracovanie osobných údajov je možné len na základe existujúceho právneho základu, ktorý vyplýva musí vyplývať zo zákona, v opačnom prípade je nevyhnutý súhlas dotknutej osoby- t.j. osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade zákon o súkromnom podnikaní, na základe ktorého obec vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov a je tak naplnená zákonnosť spracúvania podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, čím nie je potrebné vyžadovať osobitný súhlas. 

 

 1.  Zmeny v evidencii

V prípade zmeny údajov v evidencii alebo skončenie činnosti je samostatne hospodáriaci roľník povinný obci ohlásiť do 15 dní odo dňa, keď uvedené zmeny nastali, pričom obec pri oznamovaní zmien postupuje voči orgánom verejnej správy rovnako ako pri prvozápise do evidencie.

Tlačivá na stiahnutie: 

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Adresa úradu - Községi hivatal címe

OBEC POHRANICE
Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
SK9456000000000985172009

Úradné hodiny- Ügyfélfogadási rend

Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Utorok / Kedd:
Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
Streda /Szerda:
08:00 – 12:00    13:00 – 17:30 Štvrtok / Csütörtök:
Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:86
TÝŽDEŇ:1664
CELKOM:1285296