Menu
Obec Pohranice
ObecPohranice

Nájomné byty

Obecné nájomné byty - Bérlakások 

Referentka 

Adriana Matyóová       

Podanie žiadosti 

 • doniesť vyplnenú žiadosť o pridelenie bytu vrátane príloh na OcÚ Pohranice.

Žiadateľ sa zaradí do poradovníka o pridelenie nájomného bytu, ak:

 • žiadateľ alebo jeho manžel/ka, druh/družka nie je nájomcom nájomného bytu, mestského bytu, družstevného bytu a nie je a ani nebol/a vlastníkom a ani spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu,
 • preukáže schopnosť platiť nájomné a služby spojené s užívaním bytu doloženým potvrdením o aktuálnom príjme všetkých spoločne posudzovaných osôb v zmysle osobitného predpisu za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti,
 • nemá ku dňu podania žiadosti neuhradené záväzky voči obci Pohranice,
 • mesačný príjem žiadateľa a mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb: 
  a) musí byť najviac vo výške trojnásobku životného minima 
  b) musí byť najviac vo výške štvornásobku životného minima
  - ak členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
  - ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom
  - aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce
  c) osoba žijúca v domácnosti, v ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu neprevyšuje 3-násobok alebo 4-násobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
 • čestné prehlásenie, že súhlasí so zverejnením osobných údajov v informačnom systéme (meno a priezvisko, dáta narodenia, trvalá adresa)

Pridelenie nájomného bytu

O pridelení nájomného bytu rozhoduje obecné zastupiteľstvo po prerokovaní so starostkou.

Základné vyhodnotenie podľa vzťahu k obci Pohranice je nasledovné:
a/ prvá skupina: - žiadosti obyvateľov obce Pohranice, ktorí sú prihlásení k trvalému pobytu v obci a bývajú v obci najmenej päť rokov
b/ druhá skupina: - žiadosti osôb, ktorí na území obce majú aspoň päť rokov svoje pracovisko, alebo vlastnia nehnuteľnosť
c/ tretia skupina: - ostatní záujemcovia                                 

Nájomná zmluva sa uzatvára na tri roky.

Opätovné uzavretie nájomnej zmluvy

O opätovné uzavretie nájomnej zmluvy je potrebné požiadať obecný úrad maximálne dva mesiace pred ukončením zmluvy.
Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy príjem žiadateľa spolu s osobami žijúcumi v jeho domácnosti 
a) nie je vyšší ako triapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa § 4 ods. 1 písm. a) tohto VZN č. 2/2016 obce Pohranice
b) nie je vyšší ako štyriapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby

Tlačivá

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 189/1992 Z. z. o niektorých opatrenia súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami
 • zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, platný od 01.01.2011
 • nepravdivé čestné prehlásenie §39 zák. č. 71/1967.Zb.o správ­nom konaní, zmien a doplnkov § 21 ods. 1 písm. f) zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.
 • VZN č. 2/2016 o nájomných bytoch

Lehota na vybavenie:

 • pri zaradení žiadosti do zoznamu uchádzačov občan obdrží oznámenie o zaradení do zoznamu uchádzačov o byt v obci Pohranice v lehote 30 dní
 • z uchádzačov evidovaných v zozname uchádzačov poslanci obecného zastupiteľstva zostavujú užší výber a následne na zasadnutí zastupiteľstva vyberú uchádzača

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Adresa úradu - Községi hivatal címe

OBEC POHRANICE
Obecný úrad č. 185                 951 02 Pohranice                    IČO: 00308382                        DIČ: 2021252772                    Bankové spojenie:
Prima Banka                            Č.účtu pre úhradu daní a poplatkov: 
SK9456000000000985172009

Úradné hodiny- Ügyfélfogadási rend

Pondelok / Hétfő:                     08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Utorok / Kedd:
Nestránkový deň- Nincs ügyfélfogadás      
Streda /Szerda:
08:00 – 12:00    13:00 – 17:30 Štvrtok / Csütörtök:
Nestránkový deň - Nincs ügyfélfogadás
Piatok / Péntek:                        08:00 – 12:30           -------

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:66
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1249314